برچسب-ملت ایران تصمیم گرفته سختی ها را تحمل کند اما حقارت و ذلت را نپذیرد

1 خبر